ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwerp van de overeenkomst

 • Latem115 is de uitbater van het bedrijvencentrum met adres te Latemstraat 115, 9830 Sint-Martens-Latem.
 • Conform de bepalingen van de algemene en bijzondere voorwaarden van deze overeenkomst (samen de “Overeenkomst”), stelt Latem115 aan de Gebruiker (zoals gedefinieerd in de bijzondere voorwaarden van deze Overeenkomst (de “Bijzondere Voorwaarden”)) de bemeubelde en uitgeruste Kantoren (zoals gedefinieerd in de Bijzondere Voorwaarden) ter beschikking en verstrekt Latem115 aan de Gebruiker de volgende infrastructuur:
 • de terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke ruimten zoals gangen, sanitair, een uitgeruste keuken met lunchruimte;
 • ICT-infrastructuur (bekabeling en “aansluitingen” tot in de Kantoren) voor internettoegang;
 • infrastructuur voor nutsvoorzieningen (water, elektriciteit met een vermogen voor een normaal kantoorgebruik, verwarming);
 • gebruik van nutsvoorzieningen: water, elektriciteit, verwarming, internet;
 • onderhoud van de Kantoren en de gemeenschappelijke ruimten; algemeen onderhoud van de site, haar infrastructuur en haar uitrusting;
 • Latem115 gaat de nodige verzekering(en) aan tegen brand, blikseminslag, ontploffing, rookschade, storm, onweer, betreffende door water veroorzaakte schade en betreffende beschadiging en schade door glasbreuk

(samen met de terbeschikkingstelling van de Kantoren genoemd de “Terbeschikkingstelling”).

Duur van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Na afloop van deze termijn, eindigt deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd.
 • Ingeval Latem115 of de Gebruiker de Overeenkomst op ernstige wijze schendt, zal de Overeenkomst geacht worden verbroken te zijn lastens de in gebreke zijnde partij na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling waaraan door de in gebreke zijnde partij geen gevolg werd gegeven binnen de veertien (14) kalenderdagen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen wegens effectief geleden schade door de gebrekkige of foutieve uitvoering van de Overeenkomst.

In geval van een hier bedoelde beëindiging lastens de Gebruiker, zal de Gebruiker in elk geval steeds de volledige Vergoeding (zoals verder gedefinieerd) met betrekking tot de volledige duurtijd van de Overeenkomst zoals in deze Overeenkomst overeengekomen, verschuldigd zijn, onverminderd het eventuele recht op volledige vergoeding voor alle aantoonbare schade, kosten en verliezen die voortvloeien uit de wanprestatie van de Gebruiker of die het gevolg zijn van de beëindiging.

Vergoeding

 • De Gebruiker is Latem115 de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde forfaitaire vergoeding verschuldigd voor de Terbeschikkingstelling (de “Vergoeding”).
 • De Vergoeding dient steeds integraal voorafgaand te worden betaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • De Vergoeding wordt op regelmatige basis door Latem115 aan de Gebruiker gefactureerd.

Uitvoering van de Overeenkomst

 • De inArtikel 1 bedoelde infrastructuur, met inbegrip van de ter beschikking gestelde Kantoren en andere ruimtes, wordt door Latem115 in goede staat van onderhoud en vrij van enige schade aan de Gebruiker afgeleverd.

De Gebruiker verbindt er zich toe om enige schade, van welke aard ook, onmiddellijk aan Latem115 te melden, in voorkomend onmiddellijk bij de eerste ingebruikname van de Kantoren door de Gebruiker. Behoudens onmiddellijk bij de eerste ingebruikname gemelde schade, zal elke schade vermoed worden te zijn veroorzaakt door de Gebruiker.

 • Latem115 verbindt zich er toe om de infrastructuur tijdens de gehele duurtijd van de Overeenkomst in goede staat van onderhoud te behouden en om er alle benodigde herstellingswerken aan uit te voeren. De uitvoering van onderhouds-of herstellingswerken zal evenwel nooit aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding of vermindering van de Vergoeding.
 • De Gebruiker zal de ter beschikking gestelde Kantoren en de Terbeschikkingstelling uitsluitend gebruiken voor de uitoefening van zijn ondernemingsactiviteiten, die onderworpen zijn en zullen blijven aan de BTW. De Kantoren mogen uitsluitend worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Latem115 en de Gebruiker erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat de Vergoeding onderworpen is aan de BTW. Indien de Gebruiker niet langer BTW-plichtig is gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, dan zal de Gebruiker Latem115 volledig vergoeden voor elk financieel verlies van Latem115 ten gevolge van het feit dat deze Overeenkomst niet langer aan de BTW onderworpen zou zijn.

De ter beschikking gestelde ruimtes mogen niet gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor een ambacht in rechtstreeks contact met het publiek. Deze Overeenkomst houdt geen handelshuur in.

 • De Gebruiker dient zelf alle formaliteiten te vervullen en zal zich tevens onderwerpen aan alle geldende wettelijke of andere bepalingen die betrekking hebben op zijn activiteiten, waaronder de strikte naleving van de bepalingen inzake arbeidsrecht. Alle sommen, belastingen, retributies die verband houden met de activiteiten van de Gebruiker worden rechtstreeks door hem vereffend. De Gebruiker zal er zelf over waken dat hij voldoet aan alle wettelijke vereisten inzake vestiging, vergunningen, veiligheid, milieu of enige andere gebied die op hem van toepassing zijn. De Gebruiker zal Latem115 volledig vrijwaren voor alle directe of indirecte schade die het gevolg is van het niet-naleven van deze bepalingen.
 • De Gebruiker zal zijn activiteiten uitoefenen als een goed huisvader, en zal erover waken om Latem115 noch andere gebruikers te hinderen in hun respectieve beroepsactiviteiten.
 • Het is de Gebruiker verboden om enige wijziging aan de Kantoren aan te brengen. Het is de Gebruiker verboden om eigen meubilair in de Kantoren te plaatsen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord. Het is de Gebruiker verboden om de muren te schilderen of de muur op enige wijze te beschadigen (bv door het aanbrengen van materialen, posters, enz.).

Bij het einde van deze overeenkomst verbindt de Gebruiker zich ertoe de Kantoren en de andere ter beschikking gestelde ruimtes in dezelfde staat en vrij van eigen goederen aan Latem115 terug te geven als deze waarin hij het ontvangen heeft, met uitzondering van slijtage wegens normaal en voorzichtig gebruik.

 • Latem115 gaat de verzekering(en) aan zoals bepaald in Artikel 1 van deze Overeenkomst. Deze verzekering zal voorzien in een afstand van verhaal ten opzichte van de Gebruiker m.b.t. schade die gedekt is door de verzekeringspolis, met dien verstande dat het voormelde afstand van verhaal geen effect zal sorteren wanneer de personen die in normale omstandigheden ervan zouden moeten profiteren, de schade met opzet hebben teweeggebracht.

De Gebruiker dient afzonderlijk een verzekering af te sluiten voor burgerlijke aansprakelijkheid. De Gebruiker dient tevens afzonderlijk een verzekering af te sluiten voor de eventuele eigen inboedel met afstand van verhaal tegenover Latem115 en elke andere partij (m.i.v. elke andere gebruiker van bedrijvencentrum) afzonderlijk.

 • De Gebruiker verklaart zich te schikken naar het huishoudelijke reglement dat door Latem115 opgemaakt wordt om de goede en vlotte werking van het bedrijvencentrum te verzekeren. Het huishoudelijk reglement werd aan de Gebruiker bezorgd, en is steeds aanwezig in het gebouw ter inzage.
 • Het is strikt verboden te roken op de site van het bedrijvencentrum te Latemstraat 115, 9830 Sint-Martens-Latem, zowel binnen als buiten. Dit absolute rookverbod geldt voor de Gebruiker evenals voor diens werknemers, medewerkers, zelfstandige dienstverleners, aangestelden en bezoekers, waarvoor de Gebruiker zich sterk maakt.

Aansprakelijkheid

 • Het leveren van die infrastructuur of diensten die geleverd worden via een externe dienstenverlener (dit betreft om alle misverstanden niet de ter beschikkingstelling van de Kantoren en gemeenschappelijke ruimten), vallen buiten de aansprakelijkheid van Latem115. Geen schadevergoeding kan worden geëist wegens het niet functioneren, het niet behoorlijk functioneren of het tijdelijk uitvallen van dergelijke infrastructuur of diensten die door externe dienstverleners geleverd worden voor zover dit tijdelijke uitvallen geen onredelijke proporties aanneemt en niet te wijten is aan Latem115.
 • Latem115 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alle dataverkeer (via elektronische, analoge of andere wijze) en databestanden van de Gebruiker. Latem115 kan deze Overeenkomst rechtmatig ontbinden indien het dataverkeer van de Gebruiker de Belgische wetgeving schendt.
 • Latem115 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade, diefstal of uit welke hoofde ook m.b.t. enig meubilair, kunstwerken of roerende goederen in het algemeen die een Gebruiker plaatst in de Kantoren, zelfs indien deze met het akkoord van Latem115 zouden zijn geplaatst.

Algemene bepalingen

 • Overdracht

Een Partij mag haar rechten of verplichtingen vervat in de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde (bij wijze van verkoop, inbreng of enige andere verrichting, hierin begrepen een inbreng of een verkoop van een algemeenheid of van een bedrijfstak, een fusie of een splitsing) zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij.

 • Nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van het desbetreffende artikel van de Overeenkomst en van de Overeenkomst in zijn geheel niet worden aangetast. De Partijen verbinden zich ertoe om in de mate van wat wettelijk mogelijk is, de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die overeenstemt met de doelstellingen en keuzes van deze Overeenkomst.

 • Volledige overeenkomst – wijzigingen – verzaking

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan.  Wijzigingen aan deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. Geen van de Partijen zal zich kunnen beroepen op een stilzwijgende of mondelinge afwijking van deze (geschreven) Overeenkomst.

De niet-uitoefening, door één van de Partijen, van een recht of aanspraak die zij heeft uit hoofde van deze Overeenkomst, of het feit dat één van de Partijen zou toelaten dat de andere Partij haar verbintenissen uit deze Overeenkomst niet nakomt, kan onder geen beding worden beschouwd als een verzaking in hoofde van die Partij aan dat specifieke recht of enig ander recht dat zij krachtens deze Overeenkomst heeft.

 • Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.  Elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst, en waaromtrent Partijen geen minnelijke schikking kunnen bereiken, zal definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken van Gent, afdeling Gent.